top of page

Kyrklund, Willy

Willy Kyrklund (1921-2009) oli suo­men­ruot­sa­lai­nen, Hel­sin­gis­tä vuon­na 1938 Ruot­siin muut­ta­nut kir­jai­li­ja. Ennen Ruot­siin muut­to­aan hän asui lap­suu­des­saan 1930-lu­vul­la myös Har­lus­sa Laa­to­kan ran­nal­la. Kyrklund aloit­ti kir­jai­li­ja­na vuon­na 1948 ja jul­kai­si yli 40 vuot­ta kes­tä­neel­lä ural­laan run­saat 20 teos­ta. Häntä on luon­neh­dit­tu mo­der­nis­tik­si ja vie­raan­tu­mi­sen ku­vaa­jak­si. Kyrklun­din tuo­tan­to koos­tuu pää­asias­sa ro­maa­neis­ta ja no­vel­li­ko­koel­mis­ta. Nii­den li­säk­si hän kir­joit­ti mat­ka­ku­vauk­sia, näy­tel­miä ja proo­sa­ru­noel­man Elpёnor, jota kir­jai­li­ja itse piti yh­te­nä pää­teok­sis­taan. Se il­mes­tyi syk­syl­lä 2019 Kris­tii­na Drew­sin suo­men­ta­ma­na ni­mel­lä Odys­seuk­sen sou­ta­ja.


Willy Kyrklun­din teok­sia on kään­net­ty kym­me­nel­le kie­lel­le. Hän sai uran­sa var­rel­la pit­käl­ti yli kym­me­nen kir­jal­li­suus­pal­kin­toa, muun muas­sa Bon­nie­rin pal­kin­non ja Ruot­sin Aka­te­mian myön­tä­män poh­jois­mai­sen kir­jal­li­suus­pal­kin­non.

Kyrklund, Willy

Julkaisut

bottom of page