top of page

Koskelainen, Jukka

Jukka Kos­ke­lai­nen on hel­sin­ki­läi­nen ru­noi­li­ja, es­seis­ti, suo­men­ta­ja ja krii­tik­ko. Hän nousi kir­jal­li­sen ylei­sön tie­toi­suu­teen 1990-lu­vul­la toi­mi­mal­la ak­tii­vi­ses­ti uuden ru­nou­den puo­les­ta Nuo­ren Voi­man Lii­tos­sa, sekä jul­kai­se­mal­la en­sim­mäi­set hyvän vas­taan­o­ton saa­neet ru­no­ko­koel­man­sa. Sa­moi­hin ai­koi­hin hän aloit­ti mo­ni­puo­li­sen uran­sa es­pan­jan- ja sak­san­kie­li­sen ru­nou­den ja proo­san suo­men­ta­ja­na. Kos­ke­lai­sen vii­mei­sin suo­men­nos on Avia­do­rin vuon­na 2015 jul­kai­se­ma Andrés Caice­don ro­maa­ni Elä­köön rumba!. Kos­ke­lai­nen on pal­kit­tu kir­jal­li­ses­ta työs­tään mm. Eino Lei­non pal­kin­nol­la.


Vuon­na 2016 il­mes­ty­nyt ru­no­ko­koel­ma Idän ym­pä­ria­jo on Kos­ke­lai­sen kuu­des ru­no­ko­koel­ma. Sa­no­ja mus­tan täh­den alla - mat­ko­ja muusi­koi­den hau­doil­le -es­see­ko­koel­ma il­mes­tyi Avia­do­ril­ta ke­vääl­lä 2018. Kos­ke­lai­sen kol­mas Avia­dor-jul­kai­su on hänen ke­vääl­lä 2020 il­mes­ty­nyt esi­kois­ro­maa­nin­sa Café Kos­mos. Vuonna 2021 Koskelaiselta ilmestyi runoteos Talvimatka Jenaan. Uusin teos on keväällä 2023 ilmestynyt essee-/matkakirja Viisi matkaa Saksan sieluun.


Jukka Koskelaisen kuva © Ari Haimi

Koskelainen, Jukka

Julkaisut

bottom of page