top of page

Jutila, Niko

Niko Ju­ti­la (s. 1989) on hy­vin­kää­läi­nen kir­joit­ta­ja ja elo­ku­va-asian­tun­ti­ja. Hän on tut­ki­nut suo­ma­lais­ta elo­ku­va­his­to­ri­aa maam­me it­se­näi­syy­den al­ku­vuo­sis­ta aina ny­ky­päi­vään asti. Uusim­mas­sa, ke­vääl­lä 2020 il­mes­ty­neessä teok­ses­saan Poik­ki! To­teu­tu­mat­to­mat ko­ti­mai­set elo­ku­vat Ju­ti­la sy­ven­tyy suo­ma­lai­siin elo­ku­viin, jois­ta suu­ris­ta suun­ni­tel­mis­ta huo­li­mat­ta ei kos­kaan tul­lut to­del­li­suut­ta.

Jutila, Niko

Julkaisut

bottom of page