top of page

Julkunen, Arto; Rantanen, Markus

Mar­kus Ran­ta­nen on soi­ton­opet­ta­ja, muusik­ko ja sä­vel­tä­jä. Hän on val­mis­tu­nut musii­kin mais­te­rik­si Si­be­lius-Aka­te­mian kan­san­musii­kin osas­tol­ta ja musiik­ki­pe­da­go­gik­si Poh­jois-Kar­ja­lan am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta. Ran­ta­nen on ve­tä­nyt sa­to­ja uku­le­le­kurs­se­ja musiik­kio­pis­tois­sa, kan­sa­lais­opis­tois­sa ja muis­sa yh­tei­söis­sä. Vuo­des­ta 2018 läh­tien hän on toi­mi­nut leh­to­ri­na Turun kon­ser­va­to­rios­sa. Ran­ta­nen on myös sä­vel­tä­nyt musiik­kia teat­te­reil­le ja te­le­vi­sioon.


Arto Jul­ku­nen on ke­vyen musii­kin kult­tuu­ri­his­to­rioit­si­ja, uku­le­leo­pet­ta­ja sekä kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tun Tro­pical Win­ter Uku­le­le Fes­ti­va­lin joh­ta­ja. Uku­le­le­muusik­ko­na hän on esiin­ty­nyt Suo­men li­säk­si Englan­nis­sa ja Ete­lä-Ko­reas­sa.


Jul­kusen ja Ran­ta­sen yh­des­sä kir­joit­ta­mat Suuri uku­le­le­kir­ja ja sen jat­ko-osa Uku­le­le kom­pis­ta soo­loon – har­ras­ta­jan kirja loi­vat vah­van pe­rus­tan maas­sam­me hui­ke­aan suo­sioon kas­va­neel­le uku­le­le­har­ras­tuk­sel­le. Elo­kuus­sa 2018 he vie­rai­li­vat esiin­ty­ji­nä Sö­ulin kan­sain­vä­li­sil­lä uku­le­le­fes­ti­vaa­leil­la. Vuon­na 2019 il­mes­ty­nyt, Avia­do­rin kus­tan­ta­ma kirja Glo­bal Uku­le­le: Past, Pre­sent & Prac­tice on Arto Jul­kusen ja Mar­kus Ran­ta­sen kan­sain­vä­li­nen lä­pi­mur­to­teos uku­le­le­kir­jai­li­joi­na. Vuonna 2021 kaksikolta ilmestyi niinikään oppikirjateos Suomalaisia suosikkisävelmiä ukulelella.

Julkunen, Arto; Rantanen, Markus

Julkaisut

bottom of page