top of page

Innanen, Mikko

Mikko In­na­nen (s. 1978) val­mis­tui musii­kin mais­te­rik­si Si­be­lius-Aka­te­mias­ta vuon­na 2003. Hän aloit­ti sak­so­fo­nin­soi­ton kym­men­vuo­ti­aa­na ja soit­taa ny­kyi­sin pää­asias­sa alt­to-, sopra­ni­no- ja baritonisaksofonia. Hän on esiin­ty­nyt jazz­muusik­ko­na jo 40 maas­sa ja on soit­ta­nut yli 50 le­vy­tyk­ses­sä. Hänen vii­mei­sin jul­kai­sun­sa Gour­met: En garde sai ylis­tä­vän vas­taan­o­ton. Vuon­na 2019 jul­kais­tu kir­jal­li­nen äänilevy Mikko In­na­sen maa­kun­ta­uu­dis­tus si­säl­tää In­na­sen uusim­mat ver­siot tu­tuis­ta ja vä­hem­män tunnetuista Suo­men maa­kun­ta­lau­luis­ta. Teok­sen musiik­ki täy­den­tyy etu­ri­vin ru­noi­li­joi­dem­me te­ke­mil­lä uusil­la maa­kun­ta­ru­noil­la.

Innanen, Mikko

Julkaisut

bottom of page