top of page

Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina; Venho, Johanna

Pirk­ko Il­mas­ta, Riika Kot­kaa, Elina Pul­lia ja Jo­han­na Ven­hoa yhdis­tää in­nos­tus ru­nou­teen ja sen opet­ta­mi­seen. Tämän seuraukse­na ke­säl­lä 2019 il­mes­tyi lap­sil­le ja hei­dän kans­saan työs­ken­te­le­vil­le suun­nat­tu teos Ru­no­mat­kao­pas – har­joi­tuk­sia ja työ­pa­jo­ja lap­sil­le.


Pirk­ko Il­ma­nen on kir­joit­ta­mi­sen, sen opet­ta­mi­sen ja kirjastoalan am­mat­ti­lai­nen sekä tun­ne­tai­to- ja kir­jal­li­suus­te­ra­piaoh­jaa­ja. Hän toi­mii Es­poos­sa las­ten kir­jas­to­pe­da­go­gi­na ja ohjaa sa­na­tai­de­työ­pa­jo­ja niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le.

Riika Kotka on las­ten­tar­han- ja luo­kan­opet­ta­ja sekä draa­ma­kas­va­tuk­seen pe­reh­ty­nyt tie­to­kir­jai­li­ja, joka kir­joit­taa ru­no­ja ni­mel­lä Hel­le-Kot­ka ja viih­tyy myös la­va­ru­nou­den pa­ris­sa.

Elina Pulli on kir­jai­li­ja ja las­ten lii­kun­taan eri­kois­tu­nut var­hais­kas­va­tuk­sen asian­tun­ti­ja. Hän kir­joit­taa ru­no­ja, tie­to­kir­jo­ja ja proo­saa sekä lap­sil­le että ai­kui­sil­le ja blog­gaa ni­mel­lä Pu­li­na Elli.

Jo­han­na Venho de­by­toi ru­noi­li­ja­na vuon­na 1998. Hän on jul­kais­sut kuusi ru­no­ko­koel­maa, kolme ro­maa­nia ja 12 las­ten­kir­jaa. Li­säk­si Venho on opet­ta­nut kir­joit­ta­mis­ta sekä ai­kui­sil­le että lap­sil­le.


Keväällä 2022 ilmestyy Runomatkaoppaan jatko-osa: Sanastajan Tarinamatkaopas sanojen metsästäjille. Teoksen ovat kirjoittaneet Pirkko Ilmanen ja Riika Kotka uutena vahvistuksenaan Päivi Lukkarila sekä Markku Karpio.

Ilmanen, Pirkko; Kotka, Riika; Pulli, Elina; Venho, Johanna

Julkaisut

bottom of page