top of page

Hytönen, Ville

Ville Hy­tö­nen (s. 1982) on tun­nus­tet­tu ru­noi­li­ja, kir­jai­li­ja ja mo­ni­puo­li­nen kir­jal­li­suus­vai­kut­ta­ja. Hän oli mu­ka­na pe­rus­ta­mas­sa Kus­tan­nus­osa­keyh­tiö Sa­vu­kei­das­ta, jota hän johti sen toi­min­nan päät­ty­mi­seen asti vuo­si­na 2001–2018. Tämän li­säk­si hän on ollut pe­rus­ta­mas­sa muun muas­sa kir­jai­li­ja­re­si­dens­se­jä, Nokturno.fi-ru­nous­si­vus­toa ja Tu­len­kan­ta­jat-kir­jal­li­suus­pal­kin­toa. Hy­tö­nen on ollut eh­dol­la eri palkintoihin ja pal­kit­tu useas­ti sekä ko­ti­maas­sa että Vi­ros­sa ru­nou­des­taan, las­ten­kir­jois­taan sekä muus­ta kult­tuu­ri­työs­tään. Ke­vääl­lä 2020 jul­kais­tu Lapsi tuli kuus­ta on jo 22. lastenkirja ny­kyi­sin Tallinnassa asu­valta Hytöseltä.

Hytönen, Ville

Julkaisut

bottom of page