top of page

Bova,
Ben

Ben­ja­min Wil­liam Bova (s. 1932) on jul­kais­sut yh­teen­sä yli 120 tie­to- ja tie­teis­kir­jaa. Hän on voit­ta­nut Yh­dys­val­lois­sa tie­teis- ja fan­ta­sia­kir­joil­le myön­net­tä­vän Hu­go-pal­kin­non kuu­des­ti. Ben Bova on pe­reh­ty­nyt muun muas­sa na­no­tek­no­lo­gi­aan, mihin myös Avia­do­rin ke­sä­kuus­sa 2018 jul­kai­se­mas­sa Kuun­nousu-romaa­nis­sa on lu­kui­sia viit­tauk­sia. Tämä ta­pah­tui pal­jon ennen kuin tämä ny­ky­päi­vän muo­ti­tie­de tuli osak­si arjen tek­no­lo­gi­aa. Kuun­nousu myös en­nus­taa Yh­dys­val­tain en­sim­mäi­sen mus­tan pre­si­den­tin va­lin­nan, vuo­sia ennen Ba­rack Oba­maa.

Bova,
Ben

Julkaisut

bottom of page