Laura Laakso

Laura Laak­so (s. 1974) on toi­mit­ta­ja, kä­si­kir­joit­ta­ja ja luo­van kir­joit­ta­mi­sen opet­ta­ja. Hän on opis­kel­lut teat­te­ria, kir­jal­li­suut­ta, ark­ki­teh­tuu­ria ja tans­sia sekä työs­ken­nel­lyt muun muas­sa len­toe­män­tä­nä ja näyt­te­li­jä­nä. Tam­mi­kuus­sa 2019 il­mes­ty­nyt Mrs. Mil­kyway on hänen esi­kois­ro­maa­nin­sa. Sen var­hai­sem­mas­ta ver­sios­ta dra­ma­ti­soi­tu näy­tel­mä Tyttö ni­mel­tä Pan pal­kit­tiin vuo­den 2015 Yli­op­pi­las­teat­te­ri­fes­ti­vaa­lien par­haa­na kan­tae­si­tys­teks­ti­nä. 

Mrs. Mil­kyway on ke­rän­nyt hie­no­ja ar­vioi­ta sekä pal­kin­toeh­dok­kuuk­sia. Ro­maa­ni on va­lit­tu vuo­den 2020 Ru­ne­berg-pal­kin­non eh­dok­kaak­si, ja se oli myös eh­dol­la vuo­den 2019 Hel­sin­gin Sa­no­mien esi­kois­kir­ja­pal­kin­non saa­jak­si.

Laura Laakso Suureita ja pieneitä Kuva.jpg