top of page

Hoppula, Pete; Laipio, Matti

Pete Hop­pu­la (s. 1977) heit­täy­tyi afroa­me­rik­ka­lai­sen musii­kin vie­tä­väk­si jo ala-as­tei­käi­se­nä. Niin le­vy­ke­räi­li­jä­nä, muusik­ko­na, ai­hee­seen vih­kiy­ty­nee­nä tut­ki­ja­na kuin toi­mit­ta­ja­na­kin hän on ollut vai­kut­ta­mas­sa suo­ma­lai­sen juu­ri­musiik­ki­ken­tän vai­hei­siin läpi 2000-lu­vun. Hop­pu­la on toi­mi­nut Blues News -leh­den vas­taa­va­na pää­toi­mit­ta­ja­na sekä Fin­nish Blues Socie­tyn pu­heen­joh­ta­ja­na.

Matti Lai­pio (s. 1944) aloit­ti ryt­mi­musiik­ki­har­ras­tuk­sen­sa 1950-lu­vul­la ja on pe­reh­ty­nyt blue­sin ohel­la laa­jal­ti koko afroa­me­rik­ka­lai­sen musii­kin kent­tään. Hän on kir­joit­ta­nut musii­kis­ta eri leh­tiin vuo­si­kym­men­ten ajan, tuot­ta­nut le­vy­jä ja toi­mi­nut musiik­kia­lan jär­jes­töis­sä. Hän on myös ar­vos­tet­tu luen­noit­si­ja. Ke­vääl­lä 2019 il­mes­ty­väs­sä kir­jas­sa Ma­pes­ta kaik­ki alkoi – Ta­pio­la Big Ban­din ta­ri­na Lai­pio pa­neu­tuu suo­ma­lai­sen jazzor­kes­te­ri­pe­rin­teen va­lo­voi­mai­sim­piin vai­hei­siin.

Lai­pion ja Hop­pu­lan pe­rus­teel­li­sen tut­ki­mus­työn tu­lok­se­na Suo­mi-blue­sin vai­heet on nyt ensi ker­taa koot­tu kir­jan kan­sien vä­liin vuonna 2018 il­mes­ty­neessä  Si­ni­nen sie­lua myö­ten – Suo­mi-blue­sin ta­ri­na -teok­ses­sa.

Hoppula, Pete; Laipio, Matti

Julkaisut

bottom of page