Antonella Tomaselli & Massimo Vacchetta

Ita­lia­lais­ten Mas­si­mo Vacc­het­tan & An­to­nel­la To­ma­sel­lin yh­des­sä kir­joit­ta­ma Hyp­py­sel­li­nen onnea on ollut sekä Ita­lias­sa että - eu­roop­pa­lai­si­na kään­nök­si­nä jät­ti­me­nes­tys. Teos ker­too eläi­miä ja eri­tyi­ses­ti sii­le­jä ra­kas­ta­vas­ta Mas­si­mos­ta, joka saa elä­mäl­leen sy­vim­män tar­koi­tuk­sen näi­den pikku ni­säk­käi­den hoi­ta­mi­ses­ta. To­del­li­seen ta­ri­naan poh­jau­tu­va kirja poh­tii sa­mal­la ih­mi­sen oi­keut­ta ra­joit­taa eläin­ten va­paut­ta, vaik­ka mo­tii­vi­na olisi vil­pi­tön kiin­ty­mys.

massimo-vacchetta-antonella-tomaselli_ed