Jaakko Kemppainen

Jaak­ko Kemp­pai­nen (s. 1976) on eri­kois­tu­nut pe­li­suun­nit­te­luun ja di­gi­taa­li­seen kult­tuu­ri­tut­ki­muk­seen. Hän on opis­kel­lut sekä Jy­väs­ky­län yli­opis­tos­sa että Aal­to-yli­opis­tos­sa, jois­sa hän suo­rit­ti fi­lo­so­fian mais­te­rin ja tai­teen mais­te­rin tut­kin­not. Kemp­pai­nen on työs­ken­nel­lyt yli 20 pe­li­pro­jek­tis­sa ja lu­kui­sis­sa pe­lia­lan yri­tyk­sis­sä. Hän on koon­nut alan ko­ke­muk­sen­sa ja tie­tä­myk­sen­sä syk­syl­lä 2019 il­mes­ty­vään Pe­li­suun­nit­te­lun pe­rus­kir­jaan. Hel­sin­gis­sä asuva Kemp­pai­nen on vuo­den 2019 alus­ta läh­tien ollut pe­lia­lan en­sim­mäi­nen lää­nin­tai­tei­li­ja.

Aviador Kustannus

Suotie 15

05200, Rajamäki

050 591 6059

info@aviador.fi
Kaikki yhteystiedot >

Seuraa meitä

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

Uutiskirje